:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กองการประปา
นายธรรมวิชญ์ พรหมจรรย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รรท.ผอ.กองการประปา
นางสาวจุรีพร ปงกาวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นายไตรรัตน์ นมจันทร์
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
นางสาวโสภิดา เรือนใจ
เจ้าพนักงานการเิงนและบัญชี
นางสาวกาญจณา ตันทา
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นายสายันต์ ปิงแก้ว
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นายภูมิทรัพย์ ยะเปียง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายนพดล นันติ
พนักงานซ่อมประปา
นายธนาวุฒิ ชาจีน
คนงานจดมาตรวัดน้ำประปา