:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กองการประปา
นายสมปอง ศรีศิลป์
รรท.ผอ.กองการประปา
นางสาวจุรีพร ปงกาวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
นายไตรรัตน์ นมจันทร์
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
นางสาวโสภิดา เรือนใจ
เจ้าพนักงานการเิงนและบัญชี
นางสาวกาญจณา ตันทา
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นายสายันต์ ปิงแก้ว
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นายภูมิทรัพย์ ยะเปียง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายนพดล นันติ
พนักงานซ่อมประปา
นายธนาวุฒิ ชาจีน
คนงานจดมาตรวัดน้ำประปา