:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
สำนักปลัด
นายธีระศักดิ์ กระจ่างฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 083-0718283
นางสาวพรรณภา มหาวี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุดถนอม ลำปน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายยุทธนา ถาน้อย
นิติกรปฎิบัติการ
นางสาวนฤมล แก้วมา
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ
นายกรภัทธ์ สินธุวงศ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ
นายสัมพันธ์ พิมพ์สาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรศิริ วงค์แก้วมูล
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน
นายธีระ ตาอินทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสุรพงษ์ ปงกาวงษ์
พนักงานวิทยุ
นายคำมูล ปิงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐชัย ใหม่กันทะ
พนักงานขับรถยนต์
นายชญา สว่างปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายอัชฌานุพงษ์ ทวีคำ
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นายประดิษฐ์ มณีราด
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรพัทธ์ เต็นยะ
พนักงานดับเพลิง