:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
สำนักปลัด
นายธีระศักดิ์ กระจ่างฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 083-0718283
นางสาวพรรณุภา มหาวี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสุดถนอม ลำปน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายยุทธนา ถาน้อย
นิติกรปฎิบัติการ
นางสาวนฤมล แก้วมา
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ
...............ว่าง..........................
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ
นายสัมพันธ์ พิมสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
......................ว่าง............................
เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน
สิบเอกณรงค์ฤทธิ์ สุขศาสตร์
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน
นายสุรพงษ์ ปงกาวงษ์
พนักงานวิทยุ
นายธีระ ตาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐชัย ใหม่กันทะ
พนักงานขับรถยนต์
นายชญา สว่างปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายอัชฌานุพงษ์ ทวีคำ
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นายประดิษฐ์ มณีราด
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรพัทธ์ เต็นยะ
พนักงานดับเพลิง