:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์
ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม
โทร 081-8851613
นายธีระศักดิ์ กระจ่างฉาย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 083-0718283
นางชฎาพร เสาร์เจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 064-7769682
นางรัตนา ศรีใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 087-5797944
นายวีระพงษ์ วงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-5798575
นายธรรมวิชญ์ พรหมจรรย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รรท.ผอ.กองการประปา
โทร 065-9469166
นางสาวอมรรัตน ค้าโค
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร 086-6701626