:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กองช่าง
นายวีระพงษ์ วงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสมปอง ศรีศิลป์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
นายนิทาน จันทร์ต๊ะ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวราวุฒิ บุญสืบ
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
นางวารุณี มุลิลา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสงบ ปิงแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายบุญเลิศ จันทร์คำ
พนักงานสูบน้ำ
นายชัย หมื่นอ้าย
ช่างก่อสร้าง
นางฟองแก้ว วรรยา
คนสวน
นายณัฐธัญ ปิงแก้ว
คนสวน
นายเขียน กันทะปง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชน เขียนใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก