:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กองการศึกษา
นางชฎาพร เสาร์เจริญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอรรณพ ตัวละมูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวชญาภา ปัญญา
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางสาวณัชธภัค โนนันธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเรณู จันโน
ครู คศ.2
นางมาลัย สว่างปัญญา
ครู คศ.2
นางสาวยาใจ ก้อนแหวน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางศุภมาศ ลาดปาละ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางแจ่ม อินวัน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก