:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
กองคลัง
นางรัตนา ศรีใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกัลยา เทพแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวลินดา ดวงสุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์แก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ สุทธิจีน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพิมณิชาพร ขัดผาบ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
นายศุภกฤษ์ สุขศิริ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ