:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุทัศน์ เทพเสาร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม
โทร 089-8556469
นายเสฎฐวุฒิ เพ็ชรตา
รองประธานเทศบาลตำบลเสริมงาม
โทร 081-0227441
นางสาวณัฐณิชา ลาดปาละ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม
โทร 093-6807487
นายสุทัศน์ จำวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1
โทร 065-4269612
นายไกรวิชณ์ แข่งขัน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1
โทร 065-4269612
นายเทพกร ภูเขียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1
โทร 088-4174504
นางแสงจันทร์ ทาพงศ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1
โทร 065-2788538
นายเมืองคำ แสนธิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1
นายอภิชัจ ยะเปียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 2
โทร 065-0102615
นายธนพัฒ ขัดผาบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 2
นางสาวเพ็ญศรี สร้อยข่าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 2
นางสาวน้อง เทพเสาร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 2
โทร 086-1798134