รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2564  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานกำกับการดำเนินงานหมวดประจำ 6 เดือน (2) ปีงบประมาณ 2563     ดาวน์โหลด
(เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินการหมวดประจำ ปี 2562 (2) ปีงบประมาณ 2562         ดาวน์โหลด
(เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 รอบ 6 เดือน                  ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน                 ดาวน์โหลด

ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือนแรก     ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561                    ดาวน์โหลด