ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563   ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2561    ดาวน์โหลด

รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2562 
                                                                                                          ดาวน์โหลด