:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

ข้าราชการการเมือง แบ่งออกสองส่วนได้แก่ ฝ่ายบริหาร มีทั้งหมด 5 คน ได้แก่

- นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม จำนวน 1 คน

- รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม จำนวน 2 คน

-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม จำนวน 1 คน

- เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม จำนวน 1 คน

ฝ่ายข้าราชการ และพนักงาน มีการจัดแบ่งราชการภายในดังนี้