:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ประวัติความเป็นมา

               เทศบาลตำบลเสริมงามเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เดิมเป็นสุขาภิบาลเสริมงาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ มีฐานะทางการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๐ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลทำให้สุขาภิบาลเสริมงามเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเสริมงาม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๑๗.๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนใน ๓ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน มีพื้นที่หมู่บ้านในความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ตำบลทุ่งงาม

หมู่ที่  ๒  บ้านนาบอน   หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๔ บ้านมั่ว*   หมู่ที่ ๖ บ้านดอนแก้ว
หมู่ที่  ๘  บ้านดอนงาม*   หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งงามพัฒนา


ตำบลเสริมกลาง

หมู่ที่ ๕ บ้านศรีลังกา* หมู่ที่ ๖ บ้านฮ่องฮี*
หมู่ที่ ๗ บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งต๋ำ
หมู่ที่ ๙ บ้านสบเสริม


ตำบลเสริมซ้าย

หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำหลง*