:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเสริมงาม ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 054-286009 อีเมล์ : saraban@soemngam.go.th         การรับชำระภาษี ประจำปี 2566 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนาคม-เมษายน 2566 2.ภาษีป้าย มกราคม-มีนาคม 2566

ชื่อ: กลุ่มปั้นหม้อบ้านมั่ว

11 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

กลุ่มปั้นหม้อบ้านมั่ว หมู่ที่ 4 จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะการปั้นหม้อ

ของชุมชนบ้านมั่วมีการท ามาหลายรุ่นแล้ว และสืบทอดรุ่นต่อรุ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้

เสริมให้กับสมาชิกกลุ่ม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบล

เสริมงาม เพื่อให้กลุ่มปั้นหม้อบ้านมั่วเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร