.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปี พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • 01.โครงสร้างหน่วยงาน
 • 02.ข้อมูลผู้บริหาร
 • 03.อำนาจหน้าที่
 • 04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 05.ข้อมูลการติดต่อ
  > หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 • > email : @gmail.com
 • 06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  > พระราชบัญญัติ / พระราชกฤษฎีกา
  > ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  > เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมงาม
  > ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม
  > อื่นๆ
  * กฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 07.ข่าวประชาสัมพันธ์
  > จดหมายข่าว
 • 08. Q&A
 • Social Network
  > website : www.soemngam.go.th
  > facebook : @
  > twitter : @

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน

 • 10.แผนดำเนินงานประจำปี
 • 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • การให้บริการ
 • 14.คู่มือหรือมาตรฐาน
 • 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16.รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17.E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหารพัสดุ
 • 22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
 • 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุประจำปี