ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

      ปิดความเห็น บน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
* ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดาวน์โหลด
* ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด