ประกาศ เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด