โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง

      ปิดความเห็น บน โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเสริมงาม จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ได้นำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนักศึกษานอกสถานศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้มีการพัฒนาครบทุกด้านจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ดูเพิ่มเติม