โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก ครู และผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก ครู และผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประปี 2563

นายชัยยา ลาดปาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก ครู และผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 ประปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ระเบียบวินัย และสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและสังคม ระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม