การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

      ปิดความเห็น บน การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นายชัยยา  ลาดปาะ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ  กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมพิธีเปิดและทำแนวป้องกันไฟป่าตามโครงการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2563 บริเวณ ลำห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ดูเพิ่มเติม