ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเก็บค่าน้ำประปา 1 อัตรา) ดาวน์โหลด
* ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และตำแหน่งพนักงานเก็บค่าน้ำประปา เข้าสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์ ในวันที่21กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยทำการสอบตั้งแต่ เวลา08.30-16.30 น.
* ให้มาถึงสถานที่ก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และให้นำบัตรประจำตัวสอบพร้อมบัตรประชาชนมาแสดง