ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ดูเพิ่มเติม