ฉีดพ่นน้ำ ละอองน้ำลดหมอกควัน

      ปิดความเห็น บน ฉีดพ่นน้ำ ละอองน้ำลดหมอกควัน

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทำการฉีดพุ่นละอองน้ำลดหมอกควันที่ว่าการอำเภอเสริมงาม  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้ค่าปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ดูเพิ่มเติม