ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

* ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ
งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
* การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ของเทศบาลตำบลเสริมงาม (รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30
กันยายน 2562) ดาวน์โหลด