ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบติการ/าชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด