ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริม(ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริม(ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา)

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริมงาม (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงและพนักงานเก็บค่าน้ำประปา) ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลเสริม(ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา พนักงานเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา) ดาวน์โหลด
ภาคผนวก ก. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทน) ดาวน์โหลด
ภาคผนวก ข. รายละเอียดวิธีการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป
ดาวน์โหลด
ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลตำบลเสริมงาม ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054 286009 ต่อ 101