ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเสริมงาม  จัดการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี  พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสุทัศน์  เทพเสาร์ รองประธานสภา  เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม