โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษา 2562

นายสุทิน วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม นำพนักงานครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาล เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางด้านการบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงามและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ดูเพิ่มเติม