ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้แก่โครงการขุดลอกน้ำแม่เสริม หมู่ 8 บ้านทุ่งต๋ำ และหมู่ 7 บ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ ดาวน์โหลด