ประชุมสนับสนุนกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ำ

      ปิดความเห็น บน ประชุมสนับสนุนกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ำ

เทศบาลตำบลเสริมงามจัดประชุมสนับสนุนกระสอบทรายสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้บรรเทาความเดือนร้อนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยมีว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงามเป็นธานในการประชุม ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม