ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในโอกาสกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ดูเพ่ิมเติม