ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

      ปิดความเห็น บน ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลเสริมงามจัด ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ดูเพิ่มเติม