เทศบาลตำบลเสริมงาม บันทึกข้อตกลงประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “ธรรมนูญสุขภาพเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2562” ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม บันทึกข้อตกลงประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “ธรรมนูญสุขภาพเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2562” ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีลงนามและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “ธรรมนูญุขภาพเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม พ.ศ.2562” ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 มีนายอุดมพงษ์ ตันทา กำนันตำบลทุ่งงาม เป็นผู้กล่าวรายงาน วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ณ วัดนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความรัก สามัคคี ต่อกัน โดยมีเทศบาลตำบลเสริมงาม สาธารณสุขอำเภอเสริมงาม ผู้นำชุมชน กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอสม. ชมรมรักษ์สุขภาพบ้านนาบอน เข้าร่วม ดูเพิ่มเติม