ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อพิจารณาร่างการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม