โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการส่งเสริมการจัดดอกไม้และทำบายศรี)

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการส่งเสริมการจัดดอกไม้และทำบายศรี)

นายสุทิน วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการส่งเสริมการจัดดอกไม้และทำบายศรี) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในครอบครัวและชุมชน ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดูเพิ่มเติม