โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม โดยมีว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงามกล่าวรายงานโครงการ และมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสริมงาม เข้าร่วมโครงการ ในการจัดฝึกอบรบครั้งนี้เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่พระราชบัญญิติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และผลประโยชน์ทับซ้อน จาก ป.ช.ช จังหวัดลำปาง และ สถานีตำรวจภูธรเสริมงาม ดูเพิ่มเติม