การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การปรับสภาพบ้านคนพิการ

      ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การปรับสภาพบ้านคนพิการ

เทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การปรับสภาพบ้านคนพิการ โดยชุมชนและท้องถิ่น ชุมชนสร้างบ้านท้องถิ่นสร้างเมือง   โดยว่าที่ร้อยตรีจำรูญ  กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงามก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ  มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางกล่าวเปิดโครงการอบรมดังกล่าว  และมีทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สร้างกระบวนการเรียนรู้  ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกกาคม 2562 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ลำปาง    ดูเพิ่มเติม