อบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม (โครงการต่อยอดทอผ้าพื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

      ปิดความเห็น บน อบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม (โครงการต่อยอดทอผ้าพื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม (โครงการต่อยอดทอผ้าพื้นเมือง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม และ นางศศิมาภรณ์ ปันเต หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมอบรม ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านฮ่องฮี หมู่ 6 ตำบล เสริมกลาง   ดูเพิ่มเติม