ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงามจัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อพิจารณา ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  วันพุธ  ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล  ดูเพิ่มเติม