ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี จำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม