ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กองการประปาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ได้ตรวจสภาพแวดล้อมและทำการขุดลอกโคลนหน้า สถานีสูบน้ำ ฝายบ้านดอนแก้ว หมู่ 6 ตำบลทุ่งงาม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ดูเพ่ิมเติม