ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายชูชาติ วงศ์น่าน) สายบ้านทุ่งงาม – บ้านดอนมูล ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายชูชาติ วงศ์น่าน) สายบ้านทุ่งงาม – บ้านดอนมูล ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายชูชาติ วงศ์น่าน) สายบ้านทุ่งงาม – บ้านดอนมูล ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ดาวน์โหลด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ดาวน์โหลด
แบบแปลนโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายชูชาติ วงศ์น่าน) สายบ้านทุ่งงาม – บ้านดอนมูล ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ดาวน์โหลด