ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเอี้ยง-สาแล บ้านนาเอี้ยง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเอี้ยง-สาแล บ้านนาเอี้ยง ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเอี้ยง-สาแล โดยมีจุดเริ่มต้น บ้านนาเอี้ยง  ม.7 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                   ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง     ดาวน์โหลด แบบแปลนโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาเอี้ยง-สาแล                                        ดาวน์โหลด