ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านฮ่องฮี บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านฮ่องฮี บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านฮ่องฮี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง                   ดาวน์โหลด
แบบแปลนโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านฮ่องฮี   ดาวน์โหลด