โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยกองการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษา ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยไปทัศนศึกษาเรียนรู้ วัดพระธาตุลำปางหลวง   ฟาร์มแกะฮักยู  และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562   เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา    ดูเพิ่มเติม