ประกาศ ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด