ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

      ปิดความเห็น บน ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
29 มีนาคท 2562 รายละเอียดแนบท้าย (M62030024235)ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด