ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมี นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีขอให้เทศบาลตำบลเสริมงามรับ – ส่ง ผู้ป่วย ไปโรงพยาบาล แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
  2. หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์กรณีขอให้เทศบาลตำบลเสริมงามรับ – ส่ง เด็กก่อนวัยเรียน แก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีรายได้น้อย
  3. หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาผู้ขอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้มีฐานะยากจนและมีรายได้น้อย กรณีขอให้เทศบาลตำบลเสริมงามรับศพผู้เสียชีวิตในครอบครัว
  4. ประชุมช่วยเหลือประชาชนกรณีภัยแล้ง ดูเพิ่มเติม