ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเสริมงาม (ศพค.)

      ปิดความเห็น บน ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเสริมงาม (ศพค.)

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเสริมงาม (ศพค.) เพื่อสรุปผลการทำงานปี 2561 และวางแผนการทำงานปี 2562 การสร้างช่องทางสื่อสาร พื้นที่กลางของครอบครัว เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ของพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม และพื้นที่อำเภอเสริมงาม วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม