ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ดูเพิ่มเติม