ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ปิดความเห็น บน ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลตำบลเสริมงาม จัดประชุมการสร้างความเข้าใจหน่วยงานราชการและชุมชนให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. – สถ. ) โดยมี นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม