ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในการจัดทำร่างเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ครั้งที่ 4

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในการจัดทำร่างเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ครั้งที่ 4

ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสริมงาม ในการจัดทำร่างเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ครั้งที่ 4 ในวัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพ่ิ่มเติม